dr. Silmi Kaffah, SpP

Poliklinik Paru

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 08:00-14:00
(BPJS, Umum & Jaminan)

Selasa:
Pagi: 08:00-14:00
(BPJS, Umum & Jaminan)

Rabu:
Pagi: 08:00-14:00
(BPJS, Umum & Jaminan)

Kamis:
Jum'at:
Pagi: 08:00-14:00
(BPJS, Umum & Jaminan)

Sabtu:
Pagi: 08:00-14:00
(Umum & Jaminan)