Leni Utama Afriyenti, M. PSi. Psikolog

Poliklinik Psikologi

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 08:00-12:00
( )

Selasa:
Pagi: 08:00-12:00
( )

Rabu:
Kamis:
Jum'at:
Sabtu: