background
Jadwal Praktek
Ruangan Hari Jam Catatan
Poli Saraf
102 SENIN
14:30 - 17:30
Pasien Umum and Jaminan
Hanya 9 pasien
102 RABU
14:30 - 17:30
Pasien Umum and Jaminan
Hanya 9 pasien
102 JUMAT
14:30 - 17:30
Pasien Umum and Jaminan
Minggu ke :
I, III, IV, & V
Share